పేజీలు

16, మార్చి 2010, మంగళవారం

వికృతి నామ సంవత్సరాది శుభాకాంక్షలు

పిలిచిన తోడనే బలికి, విఘ్నము లెల్లయు రూపు మాపి పొం
గులొసగు నేక దంతునకు, కోరిన కోర్కెలు దీర్చు దైవమా
కలియుగ వేల్పు వెంకనకు, గౌరికి, శూలికి, వాణికిన్, గృతాం
జలినయి, శాంతి సౌఖ్యములొసంగుమటంచుచు భ క్తి వేడెదన్


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి